Narciarstwo alpejskie

Slalom

Slalom to ... Ad. I.2-3. W kroku następnym dyrektor Stanisława Borodacz wyznaczyła protokolanta, którym został mgr inż. Marek Foszczyński po czym stwierdziła, że kworum do podejmowania prawomocnych uchwał Rady Pedagogicznej zostało spełnione (50%+1 członków R.P.). Obecnych na zebraniu było 34 nauczycieli spośród 54 nauczycieli zatrudnionych w szkole (lista obecności w załączeniu ) Ad. I.4-5. Dyrektor Stanisława Borodacz przypomniała, że na ostatnim zebraniu Rady Pedagogicznej była bardzo niska frekwencja nauczycieli, nie było spełnione kworum do podejmowania uchwał. Upomniała członków Rady Pedagogicznej , że obecność na posiedzeniach Rad Pedagogicznych jest obowiązkiem każdego nauczyciela wynikającym z UoSO oraz z postanowień przyjętych na ostatnim plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 30 października 2013 r., w wyniku którego jednogłośnie został on przyjęty. Również jednogłośnie uczestnicy Rady Pedagogicznej przyjęli proponowany porządek obrad. Ad. II.1. Dyrektor Stanisława Borodacz poinformowała o zakończeniu remontu klubu uczniowskiego „Hades” i przekazaniu go Samorządowi Uczniowskiemu. Samorząd Uczniowski ma zaproponować sposób wyposażenia, zagospodarowania i wykorzystania tego miejsca. Uczniowie zorganizowali w klubie „Andrzejki”. Pani Dyrektor przekazała informację uczestnikom rady o rozpoczęciu prac porządkowych i remontowych sali gimnastycznej. Kontynuując Pani Dyrektor poinformowała, że w dniu dzisiejszym przeprowadzona została kontrola kuratoryjna w Gimnazjum Specjalnym Nr 5 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przy Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie w zakresie wyboru podręczników przez nauczycieli, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Wyniki kontroli zawiera protokół kontroli do wglądu w sekretariacie szkoły. Rada Pedagogiczna została poinformowana, że w dalszym ciągu prowadzona jest kontrola przestrzegania czasu pracy przez nauczycieli mająca na celu zwiększenie jakości procesu nauczania. Prowadzona jest także kontrola systematyczności oceniania i prowadzenia dokumentacji szkolnej . W dalszej kolejności poinformowano zebranych o kontynuacji projektu MKZ

Gigant

Gigant to ... Ad. I.2-3. W kroku następnym dyrektor Stanisława Borodacz wyznaczyła protokolanta, którym został mgr inż. Marek Foszczyński po czym stwierdziła, że kworum do podejmowania prawomocnych uchwał Rady Pedagogicznej zostało spełnione (50%+1 członków R.P.). Obecnych na zebraniu było 34 nauczycieli spośród 54 nauczycieli zatrudnionych w szkole (lista obecności w załączeniu ) Ad. I.4-5. Dyrektor Stanisława Borodacz przypomniała, że na ostatnim zebraniu Rady Pedagogicznej była bardzo niska frekwencja nauczycieli, nie było spełnione kworum do podejmowania uchwał. Upomniała członków Rady Pedagogicznej , że obecność na posiedzeniach Rad Pedagogicznych jest obowiązkiem każdego nauczyciela wynikającym z UoSO oraz z postanowień przyjętych na ostatnim plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 30 października 2013 r., w wyniku którego jednogłośnie został on przyjęty. Również jednogłośnie uczestnicy Rady Pedagogicznej przyjęli proponowany porządek obrad. Ad. II.1. Dyrektor Stanisława Borodacz poinformowała o zakończeniu remontu klubu uczniowskiego „Hades” i przekazaniu go Samorządowi Uczniowskiemu. Samorząd Uczniowski ma zaproponować sposób wyposażenia, zagospodarowania i wykorzystania tego miejsca. Uczniowie zorganizowali w klubie „Andrzejki”. Pani Dyrektor przekazała informację uczestnikom rady o rozpoczęciu prac porządkowych i remontowych sali gimnastycznej. Kontynuując Pani Dyrektor poinformowała, że w dniu dzisiejszym przeprowadzona została kontrola kuratoryjna w Gimnazjum Specjalnym Nr 5 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przy Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie w zakresie wyboru podręczników przez nauczycieli, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Wyniki kontroli zawiera protokół kontroli do wglądu w sekretariacie szkoły. Rada Pedagogiczna została poinformowana, że w dalszym ciągu prowadzona jest kontrola przestrzegania czasu pracy przez nauczycieli mająca na celu zwiększenie jakości procesu nauczania. Prowadzona jest także kontrola systematyczności oceniania i prowadzenia dokumentacji szkolnej . W dalszej kolejności poinformowano zebranych o kontynuacji projektu MKZ

Zjazd

Zjazd to....Ad. I.2-3. W kroku następnym dyrektor Stanisława Borodacz wyznaczyła protokolanta, którym został mgr inż. Marek Foszczyński po czym stwierdziła, że kworum do podejmowania prawomocnych uchwał Rady Pedagogicznej zostało spełnione (50%+1 członków R.P.). Obecnych na zebraniu było 34 nauczycieli spośród 54 nauczycieli zatrudnionych w szkole (lista obecności w załączeniu ) Ad. I.4-5. Dyrektor Stanisława Borodacz przypomniała, że na ostatnim zebraniu Rady Pedagogicznej była bardzo niska frekwencja nauczycieli, nie było spełnione kworum do podejmowania uchwał. Upomniała członków Rady Pedagogicznej , że obecność na posiedzeniach Rad Pedagogicznych jest obowiązkiem każdego nauczyciela wynikającym z UoSO oraz z postanowień przyjętych na ostatnim plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 30 października 2013 r., w wyniku którego jednogłośnie został on przyjęty. Również jednogłośnie uczestnicy Rady Pedagogicznej przyjęli proponowany porządek obrad. Ad. II.1. Dyrektor Stanisława Borodacz poinformowała o zakończeniu remontu klubu uczniowskiego „Hades” i przekazaniu go Samorządowi Uczniowskiemu. Samorząd Uczniowski ma zaproponować sposób wyposażenia, zagospodarowania i wykorzystania tego miejsca. Uczniowie zorganizowali w klubie „Andrzejki”. Pani Dyrektor przekazała informację uczestnikom rady o rozpoczęciu prac porządkowych i remontowych sali gimnastycznej. Kontynuując Pani Dyrektor poinformowała, że w dniu dzisiejszym przeprowadzona została kontrola kuratoryjna w Gimnazjum Specjalnym Nr 5 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przy Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie w zakresie wyboru podręczników przez nauczycieli, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Wyniki kontroli zawiera protokół kontroli do wglądu w sekretariacie szkoły. Rada Pedagogiczna została poinformowana, że w dalszym ciągu prowadzona jest kontrola przestrzegania czasu pracy przez nauczycieli mająca na celu zwiększenie jakości procesu nauczania. Prowadzona jest także kontrola systematyczności oceniania i prowadzenia dokumentacji szkolnej . W dalszej kolejności poinformowano zebranych o kontynuacji projektu MKZ